AGB

Tischendorf Umzugslogistik & Möbelspedition GmbH

Allmänna villkor

1. tjänster

 1. Möbelflyttaren ska fullgöra sitt åtagande med största omsorg och i avsändarens bästa intresse mot betalning av den överenskomna ersättningen.
 2. Om oförutsägbara kostnader uppstår i samband med avtalets fullgörande ska de ersättas av avsändaren plus en rimlig avgift, förutsatt att möbelflyttföretaget hade rätt att anse att de var nödvändiga med hänsyn till omständigheterna.
 3. Om avsändaren utökar omfattningen av tjänsterna efter det att kontraktet har ingåtts, ska de extra kostnader som uppstår till följd av detta, inklusive en lämplig ersättning, vara
 4. Om inget annat avtalats har möbelflyttningsföretagets personal inte rätt att utföra dymlingar, el- och VVS-arbeten eller andra installationsarbeten.
 5. När det gäller tjänster som utförs av ytterligare hantverkare ska möbelflyttföretaget endast vara ansvarigt för omsorgsfullhet.
 6. Vid avtal med andra parter än konsumenter gäller dessutom Logistics GTC 2019, som finns på följande adress amoe.de/logistikagb kan hämtas. I den mån enskilda klausuler motsäger varandra ska GTC Relocation 2021 ha företräde framför GTC Logistics 2019.

2. extra transport av last.

Flytten kan också utföras som en extra lasttransport.

3. uppdrag till tredje part.

Om inget annat avtalats får möbelflyttaren låta en annan utförare av möbelflyttningen utföra flytten.

4. avsändarens skyldighet att informera.

 1. Om avsändaren inte vill att möbelflyttaren ska packa och märka varorna, ska möbelflyttaren uppmärksamma avsändaren på ansvarsbegränsningen enligt § 451 d 1 punkt 2 i den tyska handelslagen (HGB). Möbelflyttaren har varken rätt eller skyldighet att inspektera de varor som avsändaren har packat, utom i fall där förpackningen är uppenbart olämplig.
 2. Vid förpackning som utförs av möbelflyttaren är möbelflyttaren inte ansvarig för transportskador om störningar i flyttgodsets funktion inte kan uteslutas på grund av flyttgodsets naturliga eller defekta karaktär, såvida inte avsändaren har gett möbelflyttaren särskilda instruktioner i detta avseende.
 3. Om flyttgodset innehåller farligt gods är avsändaren skyldig att i god tid informera flyttfirman om vilken typ av fara som godset utgör. Farligt gods som omfattas av flyttningen är gods som är brandfarligt eller explosivt, strålande, självantändande, giftigt, frätande, illaluktande eller liknande. Det gäller särskilt ackumulatorer, batterier, brännbara ämnen och värmemedel, kemikalier, gaser, lösningsmedel och ammunition,
 4. För flyttgods som inte kan lossas utan risk för skador på grund av storlek eller vikt och förhållandena på destinationen måste möbelflyttaren få instruktioner från avsändaren. Vid hinder för transport eller leverans gäller § 419 HGB.

5. avräkning

Kvittning mot möbelflyttarens fordringar är endast tillåten med förfallna och lagligt fastställda motkrav, som är klara för beslut eller som är obestridda.

6. anvisningar och meddelanden

Instruktioner och meddelanden från avsändaren om utförandet av transporten ska skickas i textform enbart till det utsedda möbelflyttföretaget i enlighet med punkt 1.1.

7. flyttgodsets destination.

Avsändaren är ansvarig för att fastställa flyttgodset. Avsändaren måste se till att inga föremål som inte är avsändarens flyttgods tas bort i strid med avtalet och att inga föremål lämnas kvar.

8. Förfallodag för den överenskomna ersättningen.

 1. Den överenskomna ersättningen, inklusive möbelflyttningsföretagets fordringar enligt punkt 1, 2 och 3 i dessa villkor, ska betalas vid leverans, vid internationella transporter innan lastningen påbörjas, om inget annat har avtalats i avtalet.
 2. Utgifter i utländsk valuta ska beräknas enligt den växelkurs som fastställs på betalningsdagen.
 3. Om avsändaren inte fullgör sin betalningsskyldighet har möbelflyttföretaget rätt att stoppa flyttgodset eller att lagra det efter transportstart på avsändarens bekostnad till dess att ersättningen och de kostnader som uppstått fram till dess har betalats. Om avsändaren fortfarande inte fullgör sin betalningsskyldighet har möbelflyttningsföretaget rätt till panträtt i enlighet med lagstadgade bestämmelser.
 4. Realiseringen av panträtten ska ske i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna med det förbehållet att när möbelflyttningsföretaget utövar sin lagstadgade panträtt ska hotet om försäljning av panträtten och de nödvändiga anmälningarna skickas till avsändaren.
 5. Avsnitt 419 HGB ska tillämpas i enlighet med detta.

9. lagring

Följande ytterligare bestämmelser gäller för lagringsanläggningar:

 1. Vid lagring är deponenten också skyldig att informera möbelflyttaren om varor som är brandfarliga, explosiva, strålande, självantändande, giftiga, frätande, illaluktande eller som ger upphov till farhågor om olägenheter för lagret och/eller för andra lagrade varor och/eller för personer ska vara föremål för kontraktet.
 2. Lagerhållaren ska i princip tillhandahålla följande tjänster:
  1. Lagringen ska ske i lämpliga lagerlokaler som tillhör företaget eller tredje part; containrar som är lämpliga för lagring ska anses vara likvärdiga med lagerlokaler. Om möbelflyttföretaget lagrar varor hos en tredje part som är lagerhållare, ska det omedelbart skriftligen informera deponenten om den tredje part som är lagerhållare och var denne befinner sig eller, om en lagringsorder har utfärdats, anteckna detta på ordern.
  2. Vid lagringstillfället upprättas en förteckning över de lagrade varorna som undertecknas av deponenten och lagerhållaren. Varorna ska numreras löpande och antalet containrar ska registreras. Lagerhållaren kan avstå från att upprätta en lagerförteckning om de lagrade varorna placeras i en container direkt vid lastningsplatsen, där de förvaras låsta och förseglade.
  3. Efter övertagandet ska en kopia av lagringsavtalet och lagringsförteckningen överlämnas eller skickas till förvararen. Vid partiell uttag ur lagret ska motsvarande avskrivning göras på lagersedeln, lagringsförteckningen eller avskrivningsnotan.
 3. Lagerhållaren har rätt att överlämna de lagrade varorna mot uppvisande av lagringskontraktet med lagringsförteckning eller motsvarande avskrivning, såvida lagerhållaren inte vet eller på grund av grov vårdslöshet inte vet att den person som uppvisar varorna inte har rätt att ta emot de lagrade varorna Lagerhållaren har rätt, men är inte skyldig, att kontrollera legitimiteten hos den person som uppvisar lagringsförteckningen och lagringskontraktet.
 4. Förvararen är skyldig att utfärda ett skriftligt mottagningsbevis efter fullständig leverans av de lagrade varorna. Vid partiell leverans av de lagrade varorna ska lagerhållaren och deponenten göra motsvarande avskrivningar på lagersedeln, lagerregistret eller avskrivningsnotan.
 5. Under lagringstiden har deponenten rätt att inspektera de lagrade varorna under lagerhållarens öppettider i sitt företag. Lagringsavtalet och lagringsförteckningen ska uppvisas vid utnämningen.
 6. Deponenten är skyldig att utan dröjsmål underrätta lagerhållaren om eventuella adressändringar i textform. Han kan inte åberopa att meddelanden som lagerhållaren skickat till den senast kända adressen inte har mottagits.
 7. Deponenten är skyldig att betala den månatliga lagringsavgiften i förskott till lagerhållaren senast den tredje arbetsdagen i varje månad. Lagringsavgiften för de följande månaderna ska betalas i början av varje månad även utan särskild faktura.
 8. Lagerhållaren är inte skyldig att kontrollera äktheten av underskrifterna på dokumenten som rör de lagrade varorna eller behörigheten hos undertecknaren, såvida lagerhållaren inte vet eller på grund av oaktsamhet är ovetande om att underskrifterna är förfalskade eller att behörigheten hos undertecknaren inte existerar.
 9. Om ingen fast avtalstid har avtalats kan parterna säga upp avtalet i textform med iakttagande av en uppsägningstid på en månad, såvida det inte finns ett viktigt skäl som ger dem rätt att säga upp avtalet utan att iaktta uppsägningstiden.
 10. Vid avtal med andra parter än konsumenter ska ALB (Allmänna lagringsvillkor för tyska möbeltransporter) anses vara överenskomna. Dessa finns tillgängliga på amoe.de/ALB tillgängliga.

10 Återtagande och uppsägning

 1. Flyttningen är en tjänst i den mening som avses i § 312 g punkt 2 mening 1 nummer 9 Det finns ingen lagstadgad ångerrätt enligt § 355 BGB.
 2. Avsändaren kan när som helst säga upp avtalet om borttagning.
 3. Om avsändaren säger upp kontraktet kan möbelflyttföretaget antingen
 4. den överenskomna ersättningen, eventuellt överstånd samt eventuella kostnader som ska ersättas, med beaktande av vad han sparar i kostnader till följd av att avtalet hävs eller på annat sätt förvärvar eller uppsåtligen avstår från att förvärva;
 5. eller ett schablonbelopp på en tredjedel av den överenskomna ersättningen. Om uppsägningen beror på orsaker som ligger inom möbelflyttningsföretagets ansvarsområde, upphör kravet på transport enligt punkt 3.b.; i detta fall upphör även kravet enligt punkt 3.a. i den mån transporten inte är av intresse för avsändaren.

11. behörighetsort

 1. Den domstol i vars distrikt möbelflyttningsföretagets filial som beställts av avsändaren är belägen ska ha exklusiv behörighet för rättsliga tvister med registrerade näringsidkare som grundar sig på detta avtal och för krav som grundar sig på andra rättsliga grunder i samband med flytt- eller lagringsavtalet.
 2. 30 ZPO (den tyska civilprocesslagen) ska tillämpas på rättsliga tvister som uppstår i samband med detta avtal med andra personer än registrerade näringsidkare.

12. val av lag

Tysk lag ska tillämpas.

13. dataskydd

När det gäller behandlingen av personuppgifter ska Möbelförmedlingens sekretesspolicy tillämpas.

14. tvistlösning

Det finns varken en vilja eller en skyldighet att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.

Status: mars 2021

sv_SE