AGB

Tischendorf Umzugslogistik & Möbelspedition GmbH

Yleiset ehdot

1. palvelut

 1. Huonekalujen muuttofirman on suoritettava velvoitteensa äärimmäisen huolellisesti ja lähettäjän etujen mukaisesti sovittua korvausta vastaan.
 2. Jos sopimuksen täyttämisen yhteydessä syntyy ennakoimattomia kuluja, lähettäjä korvaa ne kohtuullisella korvauksella, edellyttäen, että huonekalujen siirtoyhtiöllä oli oikeus pitää niitä olosuhteisiin nähden tarpeellisina.
 3. Jos lähettäjä laajentaa palvelujen laajuutta sopimuksen tekemisen jälkeen, tästä aiheutuvat lisäkustannukset, mukaan luettuna asianmukainen korvaus, ovat seuraavat
 4. Ellei toisin ole sovittu, huonekalumuuttofirman henkilökunnalla ei ole lupaa tehdä ruuvitöitä, sähkö-, putki- tai muita asennustöitä.
 5. Jos kyseessä on ylimääräisten ammattilaisten suorittama palvelu, irtaimistonsiirtoyritys on vastuussa ainoastaan huolellisesta
 6. Muiden osapuolten kuin kuluttajien kanssa tehtäviin sopimuksiin sovelletaan lisäksi Logistiikan yleisiä sopimusehtoja 2019, jotka löytyvät osoitteesta: Logistiikan yleiset sopimusehdot 2019. amoe.de/logistikagb haettavissa. Siltä osin kuin yksittäiset lausekkeet ovat ristiriidassa keskenään, siirtoa koskevat yleiset sopimusehdot 2021 ovat etusijalla logistiikkaa koskeviin yleisiin sopimusehtoihin 2019 nähden.

2. lisäkuorman kuljetus

Siirto voidaan suorittaa myös lisäkuormauskuljetuksena.

3. Kolmansien osapuolten toimeksianto

Ellei toisin ole sovittu, huonekalujen muuttoyritys voi antaa muuton suoritettavaksi toiselle huonekalujen muuttoyritykselle.

4. lähettäjän ilmoitusvelvollisuus

 1. Jos lähettäjä ei halua, että irtaimistopakkausliike pakkaa ja merkitsee tavarat, irtaimistopakkausliikkeen on kiinnitettävä lähettäjän huomio Saksan kauppalain (HGB) 451 d §:n 1 momentin 2 kohdan mukaiseen vastuun poissulkemiseen. Huonekalujen muuttoyhtiöllä ei ole oikeutta eikä velvollisuutta tarkastaa lähettäjän pakkaamia tavaroita, paitsi jos pakkaus on ilmeisen sopimaton.
 2. Kun muuttohuonekalut pakkaa muuttofirma, muuttofirma ei vastaa kuljetusvauriosta, jos muuttotavaran toiminnan häiriöitä ei voida sulkea pois muuttotavaran luonnollisesta tai viallisesta luonteesta johtuen, ellei lähettäjä ole antanut muuttofirmalle tätä koskevia erityisohjeita.
 3. Jos muuttotavarat sisältävät vaarallisia tavaroita, lähettäjä on velvollinen ilmoittamaan muuttofirmalle hyvissä ajoin tavaran aiheuttaman vaaran luonteesta. Poistamisen piiriin kuuluvia vaarallisia tavaroita ovat syttyvät tai räjähtävät, säteilevät, itsestään syttyvät, myrkylliset, syövyttävät, pahanhajuiset tai vastaavat tavarat. Näitä ovat erityisesti akut, paristot, palavat aineet ja lämmitysaineet, kemikaalit, kaasut, liuottimet ja ampumatarvikkeet,
 4. Kun kyseessä on muuttotavarat, joita ei voida purkaa ilman vahingonvaaraa niiden koon tai painon ja määränpään olosuhteiden vuoksi, huonekalujen muuttofirman on saatava ohjeet lähettäjältä. Kuljetuksen tai toimituksen esteisiin sovelletaan HGB:n 419 §:ää.

5. kuittaus

Huonekalumuuttofirman saatavien kuittaaminen on sallittua vain erääntyneiden ja laillisesti vahvistettujen, päätösvalmiiden tai riidattomien vastasaatavien osalta.

6. ohjeet ja ilmoitukset

Lähettäjän ohjeet ja ilmoitukset, jotka koskevat kuljetuksen suorittamista, on lähetettävä tekstimuodossa yksinomaan nimitetylle huonekalujen siirtoyritykselle 1 jakson 1 kohdan mukaisesti.

7. muuttotavaroiden määräpaikka

Lähettäjä on vastuussa poistotavaroiden määrittämisestä. Lähettäjän on varmistettava, että sopimuksen vastaisesti ei viedä pois tavaroita, jotka eivät ole lähettäjän muuttotavaraa, ja että mitään tavaroita ei jätetä seisomaan.

8. sovitun korvauksen eräpäivä

 1. Sovittu korvaus, mukaan lukien näiden ehtojen 1 §:n 2 momentin ja 3 §:n mukaiset huonekalumuuttofirman saatavat, erääntyy maksettavaksi toimituksen yhteydessä, kansainvälisissä kuljetuksissa ennen kuormauksen aloittamista, ellei sopimuksessa ole toisin sovittu.
 2. Ulkomaanrahan määräiset kulut lasketaan maksupäivän valuuttakurssin mukaan.
 3. Jos lähettäjä ei täytä maksuvelvollisuuttaan, huonekalumuuttofirmalla on oikeus pysäyttää muuttotavarat tai varastoida ne kuljetuksen aloittamisen jälkeen lähettäjän kustannuksella, kunnes korvaus ja siihen mennessä aiheutuneet kulut on maksettu. Jos lähettäjä ei edelleenkään täytä maksuvelvollisuuttaan, huonekalujen siirtoyrityksellä on oikeus käyttää panttioikeutta lakisääteisten säännösten mukaisesti.
 4. Panttioikeuden realisoinnissa noudatetaan lakisääteisiä säännöksiä sillä edellytyksellä, että kun Huonekalumuutto-osakeyhtiö käyttää lakisääteistä panttioikeuttaan, lähettäjälle lähetetään uhka panttioikeuden myynnistä ja tarvittavat ilmoitukset.
 5. HGB:n 419 §:ää sovelletaan vastaavasti.

9. varastointi

Varastotiloihin sovelletaan seuraavia lisäsäännöksiä:

 1. Varastoinnin yhteydessä tallettaja on myös velvollinen ilmoittamaan huonekalumuuttofirmalle, jos sopimuksen kohteena on tavaroita, jotka ovat syttyviä tai räjähtäviä, säteileviä, itsestään syttyviä, myrkyllisiä, syövyttäviä, pahanhajuisia tai joista on pelättävissä haittaa varastolle ja/tai muille varastoitaville tavaroille ja/tai henkilöille.
 2. Varastonpitäjän on periaatteessa tarjottava seuraavat palvelut:
  1. Varastointi tapahtuu yrityksen tai kolmannen osapuolen omistamissa sopivissa varastotiloissa; varastointiin soveltuvia kontteja pidetään varastotiloina. Jos irtaimistonsiirtoyritys varastoi tavaroita kolmannen osapuolen varastonpitäjän luona, sen on välittömästi ilmoitettava tallettajalle kirjallisesti kolmannen osapuolen varastonpitäjän nimi ja sijainti tai, jos varastointitodistus on annettu, merkittävä tämä todistukseen.
  2. Varastoinnin yhteydessä varastoitavista tavaroista laaditaan luettelo, jonka tallettaja ja varastonpitäjä allekirjoittavat. Tavarat on numeroitava juoksevasti ja konttien lukumäärä on kirjattava. Varastonpitäjä voi luopua varastointiluettelon laatimisesta, jos varastoitavat tavarat sijoitetaan konttiin suoraan lastauspaikalla, jossa ne säilytetään lukittuina ja sinetöityinä.
  3. Haltuunoton jälkeen tallettajalle on luovutettava tai lähetettävä jäljennös varastointisopimuksesta ja varastointiluettelosta. Kun kyseessä on osittainen varastosta poistaminen, vastaavat poistot on tehtävä varastointitodistukseen, varastoluetteloon tai poistoilmoitukseen.
 3. Varastonpitäjällä on oikeus luovuttaa varastoitu tavara varastointisopimuksen ja varastointiluettelon tai vastaavan poistotodistuksen esittämistä vastaan, paitsi jos varastonpitäjä on tietoinen tai törkeästä huolimattomuudesta johtuen tietämätön siitä, että tavaran esittävällä henkilöllä ei ole oikeutta ottaa varastoitua tavaraa vastaan Varastonpitäjällä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, tarkastaa varastointiluettelon ja varastointisopimuksen esittävän henkilön laillisuus.
 4. Tallettaja on velvollinen antamaan kirjallisen vastaanottotodistuksen varastoitujen tavaroiden täydellisen luovutuksen jälkeen. Jos varastoituja tavaroita luovutetaan osittain, varastonpitäjän ja tallettajan on tehtävä vastaavat poistot varastotodistukseen, varastorekisteriin tai poistokirjaan.
 5. Tallettajalla on varastoinnin ajan oikeus tarkastaa varastoidut tavarat yrityksensä varastonpitäjän virka-aikana. Varastointisopimus ja varastointiluettelo on esitettävä tapaamisen yhteydessä.
 6. Tallettaja on velvollinen ilmoittamaan osoitteenmuutokset tekstimuodossa viipymättä varastonpitäjälle. Hän ei voi vedota siihen, että varastonpitäjä ei ole vastaanottanut viimeiseen tiedossa olevaan osoitteeseen lähettämiään ilmoituksia.
 7. Tallettaja on velvollinen maksamaan kuukausittaisen varastointimaksun varastonpitäjälle etukäteen viimeistään kunkin kuukauden kolmantena työpäivänä. Seuraavien kuukausien varastointimaksu on maksettava kunkin kuukauden alussa, vaikka siitä ei olisi erillistä laskua.
 8. Varastonpitäjä ei ole velvollinen tarkastamaan varastoituja tavaroita koskevien asiakirjojen allekirjoitusten aitoutta tai allekirjoittajan valtuuksia, ellei varastonpitäjä ole tietoinen tai huolimattomuuden vuoksi tietämätön siitä, että allekirjoitukset ovat väärennettyjä tai että allekirjoittajan valtuuksia ei ole.
 9. Jos sopimuksen määräajasta ei ole sovittu, osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen tekstimuodossa yhden kuukauden irtisanomisajalla, jollei ole tärkeää syytä, joka oikeuttaa heidät irtisanomaan sopimusta noudattamatta irtisanomisaikaa.
 10. Muiden osapuolten kuin kuluttajien kanssa tehdyissä sopimuksissa katsotaan sovituksi ALB (Saksan huonekalukuljetusten yleiset varastointiehdot). Nämä ovat saatavilla osoitteessa amoe.de/ALB saatavilla.

10 Peruuttaminen ja irtisanominen

 1. Poistaminen on 312 g §:n 2 momentin 1 virkkeen 9 kohdassa tarkoitettu palvelu. Lakisääteistä peruuttamisoikeutta ei ole BGB:n 355 §:n mukaisesti.
 2. Lähettäjä voi milloin tahansa irtisanoa muuttosopimuksen.
 3. Jos lähettäjä irtisanoo sopimuksen, huonekalujen siirtoyhtiö voi joko
 4. sovitun korvauksen, mahdollisen seisonta-ajan sekä korvattavat kulut ottaen huomioon sen, mitä hän säästää kuluissa sopimuksen purkamisen seurauksena tai mitä hän muutoin hankkii tai ilkivaltaisesti jättää hankkimatta;
 5. tai kiinteä korvaus, joka on yksi kolmasosa sovitusta korvauksesta Jos irtisanominen johtuu huonekalumuuttofirman riskipiiriin kuuluvista syistä, raukeaa kohdan 3.b. mukainen kuljetusvaatimus; tällöin raukeaa myös kohdan 3.a. mukainen vaatimus siltä osin kuin kuljetus ei ole lähettäjän edun mukainen.

11. oikeuspaikka

 1. Tuomioistuin, jonka tuomiopiirissä on lähettäjän toimeksiannosta toimivan irtaimistonsiirtoyhtiön sivukonttori, on yksinomaisesti toimivaltainen käsittelemään tähän sopimukseen perustuvia oikeudellisia riitoja rekisteröityjen elinkeinonharjoittajien kanssa sekä muutoin muutto- tai varastointisopimukseen liittyviin oikeudellisiin perusteisiin perustuvia vaatimuksia.
 2. 30 ZPO:ta (Saksan siviiliprosessilaki) sovelletaan tästä sopimuksesta johtuviin oikeusriitoihin muiden kuin rekisteröityjen elinkeinonharjoittajien kanssa.

12. lainvalinta

Sovelletaan Saksan lakia.

13. tietosuoja

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Furniture Removal Companyn tietosuojakäytäntöä.

14. riitojen ratkaiseminen

Kuluttajilla ei ole halukkuutta eikä velvollisuutta osallistua riidanratkaisumenettelyyn kuluttajasovittelulautakunnassa.

Tilanne: maaliskuu 2021

fi