AGB

Tischendorf Umzugslogistik & Möbelspedition GmbH

Generelle vilkår og betingelser

1. tjenesteydelser

 1. M√łbelflytningsfirmaet skal udf√łre sin forpligtelse med den st√łrste omhu og i afsenderens bedste interesse mod betaling af det aftalte vederlag.
 2. Hvis der opst√•r uforudsigelige udgifter i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, skal de refunderes af afsenderen med till√¶g af et rimeligt gebyr, forudsat at m√łbelflytningsfirmaet var berettiget til at anse dem for n√łdvendige under de givne omst√¶ndigheder.
 3. Hvis afsenderen udvider omfanget af tjenesterne efter kontraktens indg√•else, skal de ekstra omkostninger, der opst√•r som f√łlge heraf, herunder et passende vederlag, v√¶re
 4. Medmindre andet er aftalt, er m√łbelflytningsfirmaets personale ikke bemyndiget til at udf√łre dyvel-, el-, vvs- og andet installationsarbejde.
 5. I tilf√¶lde af ydelser, der udf√łres af yderligere h√•ndv√¶rkere, er m√łbelrydningsfirmaet kun ansvarligt for omhyggelig
 6. I tilfælde af aftaler med andre parter end forbrugere gælder desuden de almindelige forretningsbetingelser for logistik 2019, som kan findes på amoe.de/logistikagb kan hentes. For så vidt som enkelte bestemmelser er i modstrid med hinanden, har de generelle forretningsbetingelser for flytning 2021 forrang for de generelle forretningsbetingelser for logistik 2019.

2. yderligere lasttransport

Flytningen kan ogs√• udf√łres som en ekstra lasttransport.

3. ibrugtagning af tredjeparter

Medmindre andet er aftalt, kan m√łbelflytningsfirmaet lade et andet udf√łrende m√łbelflytningsfirma udf√łre flytningen.

4. afsenderens pligt til at informere

 1. Hvis afsenderen ikke √łnsker, at flyttefirmaet pakker og m√¶rker varerne, skal flyttefirmaet g√łre afsenderen opm√¶rksom p√• ansvarsfritagelsen i henhold til ¬ß 451 d 1, stk. 2, i den tyske handelslov (HGB). M√łbelflytningsfirmaet er hverken berettiget eller forpligtet til at inspicere de varer, der er pakket af afsenderen, undtagen i tilf√¶lde af √•benlys uegnethed af emballagen.
 2. I tilf√¶lde af m√łbelflytningsfirmaets pakning er m√łbelflytningsfirmaet ikke ansvarligt for transportskader, hvis forstyrrelser i flyttegodsets funktion ikke kan udelukkes p√• grund af flyttegodsets naturlige eller defekte beskaffenhed, medmindre afsenderen har givet m√łbelflytningsfirmaet s√¶rlige instrukser i denne henseende.
 3. Hvis flyttegodset omfatter farligt gods, er afsenderen forpligtet til i god tid at informere flyttefirmaet om arten af den fare, som godset udg√łr. Farligt gods, der er omfattet af flytningen, er gods, der er brandfarligt eller eksplosivt, str√•lende, selvant√¶ndelsesfarligt, giftigt, √¶tsende, ildelugtende eller lignende. Det drejer sig is√¶r om akkumulatorer, batterier, br√¶ndbare stoffer og opvarmningsmidler, kemikalier, gasser, opl√łsningsmidler og ammunition,
 4. For flyttegods, der ikke kan afl√¶sses uden risiko for skade p√• grund af st√łrrelse eller v√¶gt og forholdene p√• bestemmelsesstedet, skal m√łbelflytningsfirmaet indhente instruktioner fra afsenderen. I tilf√¶lde af hindringer for transport eller levering finder ¬ß 419 HGB anvendelse.

5. modregning

Modregning i m√łbelflytningsfirmaets krav er kun tilladt med modkrav, der er forfaldne og retligt fastsl√•et, er klar til afg√łrelse eller er ubestridte.

6. vejledninger og bekendtg√łrelser

Instruktioner og meddelelser fra afsenderen vedr√łrende gennemf√łrelsen af transporten sendes udelukkende i tekstform til det udpegede m√łbelflytningsfirma i overensstemmelse med afsnit 1, stk. 1.

7. bestemmelsessted for flyttegodset

Afsenderen er ansvarlig for at bestemme, hvilke varer der skal fjernes. Afsenderen skal sikre, at der ikke i strid med kontrakten medtages genstande, som ikke er afsenderens flyttegods, og at ingen genstande efterlades stående.

8. forfaldsdato for det aftalte vederlag

 1. Det aftalte vederlag, herunder m√łbelflytningsfirmaets krav i henhold til ¬ß 1, stk. 2 og stk. 3 i disse betingelser, forfalder ved levering, ved internationale transporter f√łr p√•begyndelse af l√¶sning, medmindre andet er aftalt i kontrakten.
 2. Udgifter i udenlandsk valuta beregnes efter den valutakurs, der er fastsat på betalingsdatoen.
 3. Hvis afsenderen ikke opfylder sin betalingsforpligtelse, er m√łbelflytningsfirmaet berettiget til at standse flyttegodset eller opbevare det efter transportens start p√• afsenderens regning indtil betaling af vederlaget og de indtil da afholdte udgifter. Hvis afsenderen stadig ikke opfylder sin betalingsforpligtelse, har m√łbelflytningsfirmaet ret til at g√łre udl√¶g i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser.
 4. Realiseringen af pantet sker i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser med det forbehold, at n√•r m√łbelflytningsfirmaet ud√łver sit lovbestemte pant, skal truslen om salg af pantet og de n√łdvendige meddelelser sendes til afsenderen.
 5. § 419 HGB finder tilsvarende anvendelse.

9. opbevaring

F√łlgende supplerende bestemmelser g√¶lder for oplagringsanl√¶g:

 1. Ved oplagring er oplagshaveren ogs√• forpligtet til at informere m√łbelflytningsfirmaet, hvis der er tale om varer, der er brandfarlige eller eksplosive, str√•lende, selvant√¶ndelsesfarlige, giftige, √¶tsende, ildelugtende eller giver anledning til frygt for ulemper for lageret og/eller for andre oplagrede varer og/eller for personer.
 2. Oplagshaveren skal i princippet levere f√łlgende ydelser:
  1. Oplagringen skal finde sted i egnede lagerrum, der tilh√łrer virksomheden eller tredjemand; containere, der er egnede til oplagring, sidestilles med lagerrum. Hvis m√łbelflytningsfirmaet opbevarer varer hos en tredjepart, skal det straks skriftligt underrette indskyderen om den tredjepart, der opbevarer varerne, og hvor denne befinder sig, eller, hvis der er udstedt en lagerseddel, anf√łre dette p√• denne.
  2. P√• oplagringstidspunktet udarbejdes en liste over de oplagrede varer, som underskrives af oplagshaveren og oplagshaveren. Varerne skal nummereres fortl√łbende, og antallet af containere skal registreres. Oplagshaveren kan undlade at udarbejde lagerlisten, hvis de oplagrede varer anbringes i en container direkte p√• l√¶ssepladsen, hvor de opbevares afl√•st og forseglet.
  3. Efter overtagelsen udleveres eller sendes en kopi af oplagringskontrakten og oplagringslisten til indskyderen. I tilfælde af delvis udlagring foretages tilsvarende afskrivninger på lagerbeviset, lagerlisten eller afskrivningsattesten.
 3. Oplagshaveren er berettiget til at udlevere de oplagrede varer mod fremlæggelse af oplagringskontrakten med oplagringsliste eller en tilsvarende afskrivning, medmindre oplagshaveren ved eller ved grov uagtsomhed ikke er klar over eller ikke ved, at den person, der fremlægger varerne, ikke er berettiget til at modtage de oplagrede varer Oplagshaveren er berettiget, men ikke forpligtet til at kontrollere legitimiteten af den person, der fremlægger oplagringslisten og oplagringskontrakten.
 4. Deponenten er forpligtet til at udstede en skriftlig kvittering for modtagelsen ved fuldstændig levering af det oplagrede gods. I tilfælde af delvis udlevering af de oplagrede varer foretager lagerholderen og indskyderen de tilsvarende afskrivninger på lagerbeviset, lagerregistret eller afskrivningsattesten.
 5. I oplagringens varighed har indskyderen ret til at inspicere de oplagrede varer i oplagshaverens åbningstid i sin virksomhed. Oplagringskontrakten og oplagringslisten skal fremlægges ved aftalen.
 6. Deponenten er forpligtet til straks at meddele lagerholderen eventuelle adresseændringer i tekstform. Han kan ikke påberåbe sig den manglende modtagelse af meddelelser, som lagerholderen har sendt til den sidst kendte adresse.
 7. Deponenten er forpligtet til at betale det m√•nedlige lagergebyr til lagerholderen p√• forh√•nd senest den 3. arbejdsdag i hver m√•ned. Opbevaringsgebyret for de f√łlgende m√•neder skal betales i begyndelsen af hver m√•ned, ogs√• uden en s√¶rlig faktura.
 8. Oplagshaveren er ikke forpligtet til at kontrollere √¶gtheden af underskrifterne p√• de dokumenter, der vedr√łrer de oplagrede varer, eller underskriverens myndighed, medmindre oplagshaveren ved eller p√• grund af uagtsomhed er uvidende om, at underskrifterne er forfalskede, eller at underskriverens myndighed ikke eksisterer.
 9. Hvis der ikke er aftalt en fast kontraktperiode, kan parterne opsige kontrakten i tekstform med et opsigelsesvarsel på en måned, medmindre der er en vigtig grund, der giver dem ret til at opsige kontrakten uden at overholde opsigelsesvarslet.
 10. Ved aftaler med andre parter end forbrugere anses ALB (Almindelige opbevaringsbetingelser for tysk m√łbeltransport) for at v√¶re godkendt. Disse findes p√• amoe.de/ALB tilg√¶ngelig.

10 Tilbagekaldelse og opsigelse

 1. Flytningen er en tjenesteydelse i henhold til § 312 g, stk. 2, punktum 1, nr. 9 Der er ingen lovbestemt fortrydelsesret i henhold til § 355 BGB.
 2. Afsenderen kan til enhver tid opsige flytteaftalen.
 3. Hvis afsenderen opsiger kontrakten, kan m√łbelflytningsfirmaet enten
 4. det aftalte vederlag, eventuel standpenge samt eventuelle udgifter, der skal refunderes, under hensyntagen til de udgifter, som han sparer som f√łlge af oph√¶velsen af kontrakten eller p√• anden m√•de opn√•r eller fors√¶tligt undlader at opn√•;
 5. eller et fast bel√łb p√• en tredjedel af det aftalte vederlag Hvis opsigelsen skyldes √•rsager, der ligger inden for m√łbelflytningsfirmaets risikoomr√•de, bortfalder kravet p√• befordring i henhold til punkt 3. b.; i dette tilf√¶lde bortfalder ogs√• kravet i henhold til punkt 3. a., for s√• vidt befordringen er uden interesse for afsenderen.

11. sted med jurisdiktion

 1. Den domstol, i hvis distrikt den afdeling af m√łbelflytningsfirmaet, der er udpeget af afsenderen, er beliggende, har enekompetence for retstvister med registrerede erhvervsdrivende baseret p√• denne kontrakt og for krav baseret p√• andre juridiske grunde i forbindelse med flytte- eller opbevaringskontrakten.
 2. 30 ZPO (tysk civilproceslovgivning) finder anvendelse på tvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt med andre personer end registrerede erhvervsdrivende.

12 Valg af lovvalg

Tysk lov finder anvendelse.

13. databeskyttelse

Med hensyn til behandling af personoplysninger g√¶lder m√łbelflytningsfirmaets privatlivspolitik.

14. bilæggelse af tvister

Der er hverken vilje eller pligt til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

Status: marts 2021

da_DK